Soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 2 Plus Kunci Jawaban

Masdinko.com-Salah satu cara agar sukses dalam mengerjakan soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 2 yaitu dengan sering berlatih mengerjakan soal-soal Bahasa Sunda. Semakin sering berlatih, semakin bertambah kosakata bahasa sunda dalam otak.

Untuk mahir dan lancar dalam berbahasa, salah satu caranya dengan sering membaca dan menerapkan/menggunakannya. Seperti halnya bahasa sunda, semakin sering membaca tulisan bahasa sunda serta membiasakan menggunakannya, lama-lama akan mahir berbahasa sunda.

Adik-adik SD sebagai generasi penerus para orang tua, sedari dini sebaiknya diajarkan dan kemudian dibiasakan berbahasa sunda yang baik dan benar, agar bahasa ibu suku Sunda ini tidak hilang dan punah akibat tidak ada generasi penerus yang menggunakannya.

Syukurlah pelajaran bahasa Sunda diajarkan di Sekolah Dasar sebagai muatan lokal untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Siswa kelas 1 SD mendapatkan materi pelajaran bahasa sunda selama 2 semester, dari materi semester 1 dan kemudian materi semester 2. Pada tiap akhir tahun ajaran, pada kalender akademik akan diadakan ujian akhir semester (UAS) atau penilaian akhir semester (PAS) untuk menguji sejauh mana kemampuan anak didik menangkap materi pelajaran bahasa sunda selama 2 semester.  


Agar mendapatkan hasil yang baik dalam UAS Bahasa Sunda, para orang tua atau wali murid bisa membimbing sang anak dengan memberikan latihan mengerjakan contoh soal UAS/PAS bahasa Sunda.

Untuk itulah kami mencoba membantu dengan membagikan conto soal bahasa sunda untuk UAS/PAS kelas 1 SD semester 2. Agar mempermudah, kami sertakan juga kunci jawaban soal UAS/PAS bahasa sunda kelas 1 SD dengan cara mendownload pada akhir posting artikel ini.

Secara umum soal bahasa sunda kelas 1 SD ini terdiri dari soal berbentuk pilihan ganda dan essay sederhana. Soal-soal yang disajikan berupa materi dasar bahasa sunda dengan kosakata yang mudah dan biasa digunakan anak sehari-hari.

Berikut merupakan contoh soal bahasa sunda kelas 1 SD untuk UAS/PAS semester 2. Terdapat beberapa soal yang gambarnya tidak tampil. Untuk membaca soal secara utuh, soal plus kunci jawaban bahasa sunda, bisa dengan mendownload soal bahasa sunda kelas 1 SD ini, silahkan didownload melalui link di akhir posting.    

Soal Ujian Akhir Bahasa Sunda SD Kelas 1 Semester 2


I. Tandaan ku Cakra (X) aksara a, b, atawa c dina jawaban anu bener!

Perhatikeun carita di handap!
Agus balik ti sakola bareng jeung Udin
Ngaliwatan jalan raya
Kapendak bapa-bapa nu tos sepuh
Ku Agus jeung ku Udin dipasihan artos

Soal kanggo nomer 1-3!

1. Saha nu balik ti sakola?
a. agus
b. udin
c. agus jeung udin

2. Ngaliwatan naon?
a. jaIan raya
b. makam
c. kebon

3. Kapendak saha?
a. pa pulisi
b. bapa-bapa nu tos sepuh
c. bapa guru

4. Dikumahakeun ku Udin jeung ku Agus?
a. dipasihan artos
b. diudag-udag
e. ditingalikeun

5. Kecap méja upami diganti ku huruf gedé jadi ...
a. Méja
b. MEJA
c. MEJa

6. Mana kecap dua engang nu bener ...
a. bantal
b. guguling
c. salimut

Perhatikeun carita di handap

Unggal poe minggu
Ujang jeung Didin sok ameng ka alun
Di alun na barudak téh sok olahraga
Olahraga téh matak nyéhatkeun awak

Soal kanggo ngajawab nomer 7-9!

7. Unggal poe naon ka alun téh?
a.jumat
b. sabtu
c. minggu

8. Rék naon ka alun téh?
a. emam
b. olahraga
c. diparios

9. Matak naon olahraga téh?
a. geuring
b. nyehatkeun
c. cape

Soal kanggo ngajawab nomer 13-16!

Mana kalimah nu bener ngeunaan gambar di handap!

10.


a. Siti jeung Udin nuju ameung
b. Siti jeung Udin nuju paséa
c. Siti jeung Udin nuju di ajar

11.


a. Kelas I nuju beberesih
b. Kelas I nuju maén bola
c. Kelas I nuju di ajar
Perhatikeun sajak dihandap

Marmut lucu

Sakadang marmut lucu
Dipiara nepi ka gedéna
Diparaban sabangsaning lalaban
Sakadang marmut nu lucu
Gaduh corak coklat jeung bodas
Matak pikaresepeun nu ningalina


Soal kanggo ngajawab nomer 12-14!

12. Naon judul sajak di luhur?
a. marmut lucu
b. sakadang marmut
c. marmut gedé

13. Gaduh corak naon eta marmut téh?
a. coklat bodas
b. hideung bodas
c. bereum bodas

14. Matak naon eta marmut téh?
a. pikasebeleun
b. piributeun
c. pikaresepeun

15. Naon nami sato di handap!
 
a. simeut
b. sireum
c. hileud

16. Naon nami buah di handap!

a. Ramutan
b. Lengkeng
c. Dukuh

Soal kanggo ngajawab nomer 17-19!
Lengkepan kalimah pananya di handap!

17. .......... nami hidep?
a. saha
b.dimana
c. iraha

18.  ……… hideup ceurik ?
a. saha
b. naha
c. naon 
19.. ........ rék mangkat ka Bandung téh?
a. iraha
b. saha
c. dimana

20. Kajadian alam naon nu aya di handap!

a. gunung meletus
b. banjir
c. lini

II. Jawab panaya di handap ku jawaban nu bener!

21. Tuliskeun hiji conto kecap dua engang ………………….

22. Kecap tėko dirubah ku aksara gede jadi …….

23. Salin kalimah di handap ku aksara sambung …
budi baca buku =

24. Naon aran gambar di handap ku basa sunda !

25. Jieun kalimah ngeunaan gambar di handap


* Download
Soal dan kunci jawaban soal bahasa sunda SD Kelas 1 Semester 2

Post a Comment for "Soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 2 Plus Kunci Jawaban"