Download Contoh Soal UAS SD Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 2

Ujian Akhir Semester atau UAS SD Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Mata pelajaran Bahasa Sunda berisikan soal-soal pilihan ganda dan juga essay (isian). Materi yang diujikan di UAS SD Kelas 2 Semester Genap ini diantaranya mengenai kalimat undangan (uleman), beberapa soal berdasarkan dongeng, menulis aksara sambung dan lain-lain. UAS SD Kelas 2 menentukan dalam penilaian rapor, berlatih dengan contoh soal UAS SD Kelas 2 Bahasa Sunda akan meningkatkan kemampuan anak didik dalam menjawab soal ujian pada saatnya nanti. Bagi para pengajar contoh soal UAS SD ini juga dapat dijadikan penambahan referensi atau bank soal dalam mengujikan materi kepada anak didiknya. Download contoh soal bahasa sunda SD Kelas 2 Semester 2 ini dalam bentuk file mcrosoft word, akan lebih mudah untuk mengeditnya. Disediakan juga soal dan kunci jawaban bahasa Sunda SD kelas 2 semester 2. Semoga bermanfaat. Keep learning and sharing. 

A. Bere tanda silang (X) dina huruf a, b, atau c di jawaban anu di anggap béner!

1. “Rerencangan sadaya,.................sumping nyá kana acara tepang taun abdi!”
kecap anu sopan kanggé ngalengkepan kalimat diluhur nyaeta...
a. punten
b. dihaturanan
c. kedah

2. Kalimah anu sopan pikeun ngajawab kalimah pangulem ti batur  nyaeta …
a. “Punten, abdi teu tiasa dongkap, kumargi bade ka Subang.”
b. “Embung ah, da erek ka bandung”
c. “Aduh, teu bisa da erek ka Jakarta.”

Pek baca dongeng dihandap ieu kangge ngajawab patarosan no. 3-7

Jaman baheula aya patani nu sapopoena sok di kebon wae, patani eta teh rek melak bubuahan. Hiji poe patani reuwas, sabab bubuahanana teu kaur arasak, sing horeng sakadang monyet nu sok ngadaharanana bubuahan patani teh. Patani boga akal nyaeta ngieun beubegig sangkan Monyet sieuneun. Ti harita sakadang monyet teu wani deui ngadaharan bubuahan patani. Patani kacida bungahna sabab bubuahanana bisa dipanen.

3. Judul anu cocog pikeun dongeng diluhur nyaeta?
a. Patani
b. Bubuahan Patani
c. Patani jeung Sakadang Monyet

4. Kunaon patani reuwas?
a. sabab bubuahana teu kaur arasak
b. sabab bubuahana leubeut
c. sabab aya monyet

5. Naon anu di jieun ku patani teh?
a. beubegig
b. patung
c. bubuahan

6. Kunaon sakadang Monyet teu wani deui ngadahar bubuahan Patani?
a. sabab sieun ku Patani
b. sabab sieun ku Monyet
c. sabab sieun ku Beubegig

7. Saha anu boga kalakuan goreng dina dongeng diluhur?
a. patani
b. sakadang Puyuh
c. sakadang Monyet

8. Kunaon Patani ngarasa bungah?
a, sabab bisa panen bubuahan
b. sabab sakadang Monyet na paeh
c. sabab bisa panen di sawah

9. Babarengan  sami hartosna sareung.............
a. sasarengan
b. ulin bareng
c. sosonoan

Baca Juga : Terlengkap Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 2 (Genap)

10. Gian ngajak fawaz maen bal babarengan di lapang.
Titenanan kalimahna, mana mu kaasup kalimah pangajak
a. “Bade iraha urang maen bal ?.“.
b. “Fawaz, urang maen bal dilapang, yu!
c. “fawaz, Dihaturanan sumping nya di lapang.”

11. Conto kalimah pangajak anu sopan nyaeta...
a. “Assalamualaikum, Dupi Aisyah aya di bumi ?“
b. “Dodi,urang ameng sasarengan, yu!”
c. “Urang ulin ka leuweung lah!”

12. Tokecang-tokecang
balagendil ………....
angeun kacang, angeun kacang
sapependil kosong 
Kalimah anu bener pikeun ngalengkepan kakawihan diluhur nyaeta?
a. Tosblong
b. Cingcangkeling
c. bapa satar buleneng

13. Kalimah anu bener dumasar tina gambar nyaeta...


a. Dede nuju ditimbang di posyandu
b. Sinta nuju balanja ka pasar
c. Dodo nuju maen bal

14. Pek teangan mana nu kaasup kalimah ngulem ka batur?
a.  “Imas, abdi engke tabuh tilu bade nyampeur ka bumi nya!”
b. “Nani, dihaturanan sumping dirorompok abdi ke enjing .“
c. “ameng sareng abdi , yu!

15. Irma: “Wati, dihaturanan sumping di rorompok abdi ke
enjingnya, bade aya syukuran .“
Wati : “............, Abdi moal tiasa dongkap,kumargi bade aya peryogi

Kalimah anu cocog pikeun ngalengkepan paguneman di luhur nyaeta…..
a. hapunten
b. mangga
c. teu bisa

16. Maman sareng Ujang nuju lalayangan.
Salinan kecap diluhur anu make ejaan nu bener nyaeta..
a. Maman sareng ujang nuju Lalayangan.
b. maman sareng Ujang nuju lalayangan.
ç. Maman sareng Ujang nuju lalayangan..

17.
 

Gambar sato di luhur kabeukina nyaeta..
a. lauk
b.wortel
c. bubuahan

18.
1. Teu hilap nyampeur ka imah Nani
2. Balik sakola yani langsung ngaganti baju
3.Teras ameung bekles jeung sareung Nani
Runtuyan kalimah ánu bener nyaeta
a. 1,2,3 
b. 2,3,1 
c. 2,1,3

19. Cingcangkeling ……….. cingkleung cindeteun
plos ka goah
bapa satar buleneng .
Kalimah anu cocog pikeun ngalengkepan kakawihan diluhur nyaeta...
a. Manuk 
b. Munding
c. Domba

Pek baca carita di handap ieu kangge ngajawab pananya no 20-25!

Jam 08.00 isuk Rudi jeung babaturanana geus mangkat ka sakola. Disakola aya acara kerja bakti meresihan buruan sakola. Tepi ka sakola geuning geus loba anu tos ngamimitian kerja bakti, aya nu nuju sasapu, aya nu nuju nyabutan jukut,aya oge nu nuju melak kembang, ari ku gotong royong mah geuning pagawean teh teu karasa beurat teuing jeung gancang anggeus. Wanci lohor sakola geus beresih. atuh sararea teh teras ka cai bade ngerjakeun sholat berjamaah di mesjid.

20. Bade kamarana Rudi jeung babaturanana?
a. Ka Pasar
b. ka Sakola
c. Ka Masjid 

21. Aya acara naon di sakola teh?
a. Kerja bakti
b. Hiburan
c. Perlombaan

22. Naon wae anu nuju dikerjakeun waktos Rudi dongkap ka.sakola?
a. Sasapu jeung ngepel
b. Sasapu jeung melak kembang
c. Ngepel jeung melak jukut

23. Naon mangpaatna kerja bakti teh?
a. Pagawean jadi lila
b. Pagawean téreh anggeus
c. Pagawean jadi beurat

24. Kumaha kaayaan sakola saentos kerja bakti?
a. Kotor
b. Beresih
c. Bau

25. Naon judul anu cocog pikeun carita di lihur?
a. Kerja Bakti di Imah
b. Kerja Bakti di Masjid
c. Kerja Bakti di Sakola

B. Eusian titik - titik di handap ieu ku jawaban anu bener!
26. Pek jieun Dua Kalimah Pangulem, gunakeun basa sunda nu sopan !
a. …………………………………………………………
b. …………………………………………………………

27. Pek jieun Dua Kalimah Pangajak, gunakeun basa sunda nu sopan!
a. …………………………………………………………..
b. …………………………………………………………..

28. Pek jieun kalimah anu saluyu dumasar kana gambar!


29. Pek lengkepan paguneman dihandap ku kalimah nu merenah tur sopan!
Reni : “ Fani urang ngalognok Irma, yu!”
Fani :  ……………………………………………………………

30. Salin kalimah di handap ku aksara ngantet nu rapih, kade poho gunakeun ejahan tur tanda baca nu beneur!
a. didi jeung dodo ulin di buruan
……………………………………………………………

b. ema jeung bapa indit ka subang
…………………………………………………………….


Download Contoh Soal UAS SD Sunda Kelas 2 Semester 2 + Kunci Jawaban (WORD)

Post a Comment for "Download Contoh Soal UAS SD Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 2"