Terlengkap Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 2 (Genap)

Bahasa Sunda merupakan bahasa daerahnya masyarakat di Jawa Barat. Bahasa Sunda menjadi muatan lokal pendidikan di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Sebagai generasi penerus, anak-anak Sekolah Dasar juga diajarkan pelajaran Bahasa Sunda, agar tidak punah ditelan jaman. Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) ini dapat dijadikan sebagai latihan untuk anak didik maupun sebagai referensi bagi bapak/ibu guru dalam menyusun soal ujian UAS SD. Semoga contoh soal UAS SD Bahasa Sunda ini dapat bermanfaat.     

Baca Juga :Terbaru Contoh Soal UAS IPS Kelas 1 SD Semester 2 (Genap)

I. Bere tanda cakra (X) dina aksara A, B, atawa C di jawaban nu di anggap bener! Pek Baca carita di handap ieu!

Perpustakaan

Di sakolaan Yadi aya perpustakaan
Diperpustakaan loba buku
Aya buku pengajaran
Jeung aya buku carita
Yanti jeung Uli aya di Perpustakaan
Keur maca buku carita
Di Perpustakaan teu kenging ribut
Ngaganggu kanu keur maca

(Tina carita di luhur pek jawab patarosan ti no 1 -5)
1. Aya naon di sakolaan Yudi teh?
A. Koperasi
B. Perpustakaan
C. Kantin

2. Aya buku naon di Perpustakaan teh?
A. Buku Pangajaran jeung buku carita
B. Koran
C. Majalah

3. Saha anu keur maca di Perpustakaan teh?
A. Yadi
B. Lilis
C. Yanti jeung Uli

4. Keur naon Yanti jeung Uli di Perpustakaan...
A. Maca
B. Nyanyi
C. Ulin

5. Teu kenging naon di Perpustakaan teh?
A. Ribut
B. Tertib
C. Ngobrol

6. Upami di bumi, urang kedah taat ka ..
A. Ibu Bapa Guru
B. Ibu sareng rama
C. Pa Ustadz

7.  Sateuacan diajar urang kedah ..
A. Jajan
B. Ngadu’a
C. Beberes

8. Ka kelas teu kenging nyandak ..
A. Buku
B. Patlot
C. Emameun

9. Pakakas dina gambar dihandap gunana pikeun..A. Wadah cai
B. Wadah sangu
C. Paranti masak

10. Pakakas nu sok aya di dapur nyaeta ..
A. Tivi
B. Kompor
C. Papan bor

Baca Juga : Soal UAS UKK Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Terbaru

11. Sasatoan anu bisa ngapung/hiber nyaéta
A. Manuk
B. Lauk
C. Meong

12. Ujang : “Pa ……………… ngiring ngalangkung”
      Pa Guru : “Mangga Jang “
Kecap nu cocog keur kalimah di luhur nyaeta …
A. Neda widi
B. Punten
C. Permios

13.  “Bu . . ....... abdi bade ka Perpustakaan heula.”
Kecap nu luyu pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaéta.
A. Punten
B. Permios
C. Neda widi

14. “Pa ................ abdi bade maén bal di lapang Babakan.” Kecap nu luyu pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaéta.
A. Neda Widi 
B. Punten
C. Permios

15. Pek teangan kalimah di handap ieu, mana anu make kalimah menta idin tur sopan ..
A. Pa Jajang kuring rek balik ti heulanya
B. Pa punten abdi ngiring ngalangkung
C. Jang cik awas urang milu ngaliwat

16. Gambar sato di handap ieu kabeukina nyaéta..

A. Cacing
B. Jukut
C. Wortel

17. Kabersihan sabagéan tina..
A. Islam
B. Iman
C. Ihsan

18. Ima rajin ngosok waos, waos Ima beresih tur..
A. Kotor
B. Bau
C. Sehat

19. Pa dokter nuju.........Pasén.
Kecap anu bener keur kalimah di luhur nyaéta
A. Marios
B. Nyanyi
C. Nyaba

20. Sateuacan barangtuang urang kedah ngawasuh ..
A. Sampéan
B. Panangan
C. Mastaka

Baca Juga : Soal UAS/UKK PAI Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Pendidikan Agama Islam

II. Eusian titik - titik di handap ieu ku jawaban anu bener!

1.     Pék lengkepan ku hidep, ku kalimah ngawanohkeun diri!
    Nepangkeun
    Wasta abdi ………………………………………………….
    Abdi lahir di ………………………………………………….
    Umur abdi ……………………………………………………
    Karesep abdi ………………………………………………….
    Cita-cita abdi ………………………………………………….
    Pun bapa namina ……………………………………………..
    Pun biang namina …………………………………………….
    Abdi gaduh dulur ……………………………………………..
    Pun lanceuk namina …………………………………………..
   
2. Lengkepan paguneman ieu di handap! :
Dudi     : “Cep bade moal ………………… penca silat teh
Cecep    : “ …………. atuh, ke gentos heula acuk
Dudi    : “sareng atuh …………..
Cecep    : “hayu mangga”
Dudi     : “…………….. sabaraha angkatna Cep ?”
Cecep    : “tabuh tilu wae”


3. Titenan gambar nu aya di handap, terus ku hidep caritakeun keur naon gambar di handap ieu teh!


………………………………………………………….....................
………………………………………………………….....................

4. Ngosok waos sadinten sabaraha kali ? ……………………………………….
5. Lengkepan kalimah di handap dumasar kana gambar di handap ieu!

Wawan ka sakola nyandak …………………

Post a Comment for "Terlengkap Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 2 (Genap)"