Soal UTS/PTS Bahasa Sunda SD Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013

Soal UTS/PTS Bahasa Sunda SD Kelas 4 Semester 1 atau semester Ganjil yang Masdinko bagikan ini, berdasarkan kurikulum 2013 terbaru. Bagi siswa SD kelas 4 semester 1 yang akan menghadapi ujian UAS/PAS Bahasa Sunda, saatnya untuk lebih banyak membaca lagi materi pada buku paket Bahasa Sunda kelas 3 SD berdasarkan materi yang telah diberikan oleh bapak/ibu guru.

Setelah membaca buku paket Bahasa Sunda kelas 4 SD, siswa SD kelas 4 dapat menguji kemampuan dalam mengerjakan soal UTS/PTS Bahasa Sunda dengan menjawab contoh soal UTS/PTS Mata pelajaran Bahasa Sunda.

baca juga : Kumpulan Soal UTS SD Semester 1

Melalui posting ini kami bagikan soal bahasa sunda kelas 4 sd dan jawabannya, yang dapat dijadikan sebagai latihan untuk mengerjakan soal di PTS nanti. Soal uts bahasa sunda kelas 4 kurikulum 2013 ini disusun sesuai dengan materi pembelajaran kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. 

Soal pts bahasa sunda kelas 4 kurtilas semester 1 memuat soal pilihan berganda sebanyak 24 soal dan 2 soal lainnya berbentuk essay. Model soal yang disajikan yaitu soal bahasa sunda kelas 4 sd kurikulum 2013 dengan materi diantaranya jejer bacaan, carita pondok, sasaruan kecap, lawan kecap dan lainnya.

baca juga : Contoh soal PTS SD Kelas 1 Semester 1

Diharapkan siswa-siswi SD Kelas 4 dapat mengerjakan contoh soal uts basa sunda kls 4 semester 1 maupun soal UTS yang sebenarnya. Bagi pengajar bapak dan ibu guru juga dapat memanfaatkan artikel soal PTS SD ini sebagai bahan/referensi dalam membuat bank soal PTS kelas 4 SD.

Soal UTS/PTS Bahasa Sunda SD Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013 :

Bismillahirahmaanirrahim
A. Pilih jawaban nu saluyu jeung pananya, bubuhkeun cakra (x) dina hurup a, b, c, atawa d!
Baca wacana dihandap ieu kalawan taliti pikeun ngajawab soa no1 1-4!

Daun seureuh

Pikeun urang lembur, daun seureuh téh geus teu anéh deui. Seureuh mah mangrupa tangkal nu ngarémbét kana tangkal séjéna.
Daun seureuh sok dipaké nyeupah. Kiwari mah, sigana tradisi nyeupah téh geus Iangka.
Daun seureuh bisa dipaké ubar batuk atawa panas tiris. Ngala waé 5-8 lembar daun seureuh nu geus rada kolot, tuluy dirames-rames méh ancur, asupkeun kana gelas, kucuran cai panas, ingkeun sawatara jam. Geus rada tiis caina, tuluy inum atawa dipaké kekemu. Hasilna batuk ngurangan tug nepi ka matak cageur. Nyeuri huntu nu matak nyanyautan ogé bisa cageur kekemu ku cai daun seureuh. Salian ti eta, ngabiasakeun kekemu ku daun seureuh matak sehat kana huntu, nyeuri gugusi matak cageur. Komo nu bau sungut mah leuwih mujarab ti batan obat bau sungut nu disemprotkeun. Daun seureuh ogé bisa dipaké ngubaran panyakit bronchitis, gangguan padaharan, ngaleungitkeun bau awak, rheumatik, sariawan,ngumbah bisul, arateul, ngeureunan kaluar getih tug nepi ka ubar jajantung sagala.
Nurutkeun Prof. Dr. H. Hembing, daun seureuh téh geus diaku jadi obat tradisional nu gedé pisan mangpaatna pikeun manusa

Dicutat tina: Manglé Alit No. 1895

1. Naon nu jadi jejer bacaan tadi téh?
a. Daun seureuh keur ngubaran bau sungut.
b. Daun seureuh di sabudeureun urang.
c. AhIi kaséhatan Prof. Dr. H. Hembing.
d. Mangfaat daun seureuh

2. Naon waé ari mangpaat daun seureuh téh?
a. Ngubaran gondongeun, nyeuri panon, jeung nyeri huntu.
b. Ngubaran sariawan, nyeuri panon, jeung ngabersihan totombé.
c. Matak ngahideungkeun buuk, ngubaran nyeri cangkéng, jeung nyeri huntu.
d. Ngubaran bronchitis, sariawan, jeung nyeri beuteung.

3. Daun seureuh sok dipaké .... ku kolot baheula mah.
a. Kadaharan
b. Lalab
c. jajamu
d. nyeupah


4. Dicutat timana eta bacan teh?
a. Urang lambur
b. Ahil kaséhatan Prof. Dr. H. Hembing
c.  Mangle Alit No. 1895
d. Rumah sakit

5. Abdi resep pisan kana olahraga, sabab olah raga ……… awak urang.
a. ningkatkeun
b. nyehatken
c. ngadatangkeun
d. Manjangkeun

6. Mira resep kana tari jaipongan
Jejer dina kalimah nyaeta kecap....
a. Mira
b. Resep
c. Tari
d. Jaipongan

7. Carpon nyaeta singkatan tina …
a. Carita panjang
b. Cara Nyarita
c. Carita Pondok
d. Carita polah

8. Budak téh meni mantangul-mantangul teuing
kecap mantangul sarua jeung...
a. Pinter pisan
b. Bodo pisan
c. Nurut pisan
d. Tara nurut pisan

9. Udin ngabulasin nyepak bal teh.
ngabulasin  antonimna tina kecap...
a. Meleset
b. ngenaan
c. nepi
d. Ka1euwihan

10. “Di abdi mah kataji pisan kutangkal nu disebutna bunga bangke.
Kalimah diluhur mangrupa conto kalimah...
a. Kalimah langsung
b. kalimah teu langsung
c. Kalimah bewara
d. kalimah Sindiran

11. Refan : Dan, abdi mah kataji pisan kutangkak nu disebutna bunga bangke teh.
Dandi : “Bahasa kamari tea? Abdi oge.”
Diluhur mangrupa sempalan tina hiji paguneuman anu poko caritana  ngagunemkeun
a. Pangaresep
b. Bunga Bangke
c. Tatangkalan
d. Refan Jeng Dandi

12. Jawer Kotok Kaasup kana istilah....
a. Tutuwuhan
b. Sasatoan
c. Pakakas
d. Dahareun

13. Meli Melak Kembang Melati.
Nu jadi caritana dina eta kalimah nyaéta...
a. Meli
b. Melak
c. kembang
d. Melati

14. Mamah nyimpen buku ... erak.
a. Ku
b. Ka
c. Ti
d. dina

15. ... Naon dijieuna cocooan eu teh mang’?
a.  nu
b. Tina
c. ka
d. tina

16. Cicing ... iuh atuh ulah papanasan
a. nu
b. na
c. Ka
d. keur

17. “Ema, punten nyungkeun dukuh tilu !”
Kalimah diluhur mangrupakeun kalimah....
a. Bewara
b. Pamenta
c. Panyeluk
d. Panyarek

18. Hidep hayang kueh ti Mamat.
Kalimah pamentana nyaeta....
a. Mamat abdi nuhun keun kueh!
b. Mamat Abdi menta kueh!
c. Abdi menta kueh!
d. Mamah menta kueh!

19. Kalimah paménta diucapken lamun urang rék...barang.
a. Mawa
b. Meuli
c. menta
d. miboga
20. “Yadi cikan ngasaan ganas teh,amis hante”
Tanda baca anu tepat keun diakhir kalimah nyaeta
a. !
b. ?
c. “
d. .

21. Awakna leutik, kulitna belang,. Boga jangjang keur ngapung.
Sok ngahasilkeun madu. Lamun nyoco matak bareuh.
a. Kukupu
b. Papatong
c. simeut
d. bangbara

22. ... tuluy babaturanana kabéh dicalukan sarta terus dibagi pagawéan. Bangbung cicing kudu tunggu juru kamar sarta lamun maung datang, kudu geuwat niup damar. Landak kudu nagruang manéh dina taneuh euyeup kudu tunggu dina pangumbahan sarta dipancénan kudu nyapit mata maung.
Carita diluhur, palakuna nyaeta..

a. Bangbung, landak, jeung keuyeup
b. Bangbung, landak, maung, jeung keuyep
c. Bangbung, landak, jeung kuya
d. Bangbung jeung keuyeup


23. Pedaran nu cocok pikeun gambar sato di luhur
a.     Sasatoan nu hirup dina cai,kulitna heuras kawas batu, mibuga cacapit nu jumlahna dua. Ieu     cacapit téh sok dipaké pikén newak sato sejen. Ieu sato disebutna keuyeup.
b.     Sasatoan nu hirupna di darat jeung di cai, kadaharanana sarupaning simeut, leumpang na     aclog-acloggan. Ngaran ieu sato teh disebutna bangkong.
c.     Sasatoan nu hirupna dina tangkal bisa hiber kawas manuk. Mun geus disada sorana     pikareusepeun kadaharanana simeut dangdaunan. Ieu sato téh disebutna manuk     cangkurileung.
d.     Sasatoan nu kaitung galak. Hirupna dinu tangkal sok aya sayang na mangrupa ramat.     Kadaharan na sarupaning sato laleutik. Ieu sato téh disebutna lancah.

24. Ieu tangkal warna na hejo. Awakna pinuh kucucukan hirupna biasana di tempat nu panas.     Awakna bisa nyimpen cai. Cikan naon ngaran na...
a.  Landak
b.  Gedang
c.  katapa
 d. Kaktus
B. Eusian titik-titik di handap ieu!
1. Ieu pakakas biasa digunakeun ibu-ibu gagawe di dapur pikeun ngahiriban bumbu
    atawa sayuran. Ieu pakakas teh disebut. ..
2. ……….. biasa sok di pake gogoreng di dapur. Rupa na buleud cekong.
3. ……….. sok dipake nampung cai, ukuran na ti mulai nu pang leutikna tepi ka nu gede. Bahan    
    na tina karet. Nu alus mah aya tutupan.
4. Anyaman tina awi, bentuk na kerucut, biasa …... dipasangkeun dina seeng
5. Béwara  the nyaeta …………
6. Dina nulis béwara basa nu digunakeun kudu …
7. Lamun béwara ditepikeun na sacara lisan, sorana kudu ……
8. Biasana tina nulis béwara aya hal anu matak narik ati, biasana mangrupa ……..
9. Teteguhan nyaéta ………..
10. Nyarita jeung babatu ran biasana make basa …

C. Essey
1. Jieun pedaran dumasar kana bungbuahan nu dipikaresep ku hidep!
    ………………………………………………………….
    …………………………………………………………   

2. Pék jieun 2 teteguhan anu ngeunaan sasatoan !
    ………………………………………………………….
    …………………………………………………………   

3. Jieun kelimah tina kecap ieu di handap!
Imah =
Rorompok  =
Bumi = 

4. Jieun kelimah tina kecap ieu di handap!
Sare =
Bobo =
Kulem =

5. Sebutkeun 7 macem pagawean ku basa Sunda ?
   …………………………………………………………
   …………………………………………………………

Untu Soal Bahasunda Sunda Kelas 4 SD beserta Kunci Jawaban dalam bentuk file Word silahkan download disini Semoga bermanfaat. Keep learning and sharing.

1 comment for "Soal UTS/PTS Bahasa Sunda SD Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013"

Post a Comment