Soal dan Jawaban UAS/PAS SD Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2

Masdinko.com-Contoh Soal dan Jawaban UAS/PAS SD Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2 sering kali dibutuhkan para siswa dalam berlatih mengerjakan soal UAS/PAS Bahasa Sunda. Semakin sering berlatih dan menjawab soal Bahasa Sunda, akan semakin terbiasanya siswa menghadapi soal UAS/PAS Bahasa Sunda yang sebenarnya.

Mata pelajaran Bahasa Sunda merupakan salah satu mata pelajaran dengan muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Sebagai bahasa asli atau bahasa ibu masyarakat Jawa Barat sudah seharusnya mata pelajaran Bahasa Sunda tetap diajarkan kepada para siswa sebagai generasi penerus budaya Sunda.

Soal UAS/PAS SD berisikan materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya kepada para siswa. Untuk soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda kelas 4 semester 2 yang diujikan yaitu materi yang telah diberikan selama semester 1 dan 2. Dengan cakupan yang luas tersebut, sebaiknya para siswa sering berlatih mengerjakan Contoh Soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda Kelas 4 baik semester 1 dan 2.


Soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2 yang kami sajikan di bawah, berdasarkan kurikulum 2013 (Kurtilas) SD terbaru sehingga dapat digunakan oleh sekolah SD yang telah menerapkan Kurikulum Kurtilas. Soal UAS/PAS SD yang kami bagikan sudah termasuk kunci jawaban UAS/PAS SD, sehingga lebih mudah dalam mengevaluasi hasil latihannya.

Kunci jawaban UAS/PAS SD Bahasa Sunda kelas 4 semester 2 dapat anda download pada bagian akhir posting dalam bentuk Word dan PDF. Kunci jawaban UAS/PAS SD Bahasa Sunda sesuai dengan format soalnya, ada yang berbentuk pilihan ganda dan essay. Untuk jawaban essay tidak harus terpaku pada jawaban pada kunci jawaban, boleh mengisi dengan jawaban sendiri.

Soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda kali ini menggunakan format pilihan ganda dan soal uraian. Contoh soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda terdiri dari berbagai materi seperti arti kata, menentukan kata yang hilang, menyebutkan nama benda, bagian-bagian surat bewara, dan lain-lain.

Contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD yang Masdinko bagikan merupakan soal bahasa Sunda yang digunakan di sekolah SD swasta, memang tidak 100% sama namun pada intinya materi yang diujikan hampir sama dengan sekolah negeri lainnya.

Apabila anda ingin mendownload lengkap soal UAS/PAS Bahasa Sunda kelas 4 ini berikut gambar-gambarnya, silahkan klik link download di bagian akhir posting, karena untuk gambar kami kesulitan dalam mempostingnya karena terlalu banyak.    

Berikut contoh soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda kelas 4 semester 2.

A. PiIih jawaban anu saluyu jeung pananya, cakra (x) aksara hurup a, b c, atawa d dina jawaban anu benerl

1. Di pakalongan, Oto aktip dina organisasi Budi Utomo sarta kapilih jadi anggota Dewan Kota. Taun 1925 Oto sabatur-batur ngadegkeun Sakola Kartini. Nya dina waktu harita, Oto ngeritik Paguyuban Pasundan. Anjeuna nadar rék meuncit hayam, tuluy embé, lamun Paguyuban Pasundan bakal bubar.
Kécap nadar miboga harti...
a janji
b. ucap
c. nyebut
d. milang

2. Kécap ngadegkeun miboga harti....
a. berdiri
b. mendirikan
c. menghancurkan
d. membuat

3. Saha jujuluk pikeun Oto Iskandar Dinata?
a. Si Bungsu bandung
b. Si Hayam jago
c.  Si Jalak harupat
d.  Si Cikal harupat

4. Jelema nu pagawean na ngurusanan sawah jeung kebon, nyaeta...
a. dokter
b. puilsi
c. tantara
d.patani

5. Gubernur nyaéta pamingpin...
a. kota
b. kelurahan
c. provinsi
d. kabupaten

6. Asep Sunandar Sunarya téh kasohor...
a. ngigel
b. ngadalang
c. ngalukis
d. maca sajak 

7. Bapa. . . motor anyar.
Kecap nu cocog jang kalimah di luhur nyaéta...
a. meuli
b. meser
c. ngagaIeuh
d. ngabantuan

8. Budak téh meni mantangul-mantangul teuing. kecap mantangul sarua jeung...
a. pinterpisan
b. bodo pisan
c. nurut pisan
d. tara nurut pisan

9. Mamah nyimpen buku ... erak.
a. ku
b. ka
c. ti
d. di

10. Cik. . . nu palay naek kelas?
a. saha
b. kumaha
c. dimana
d. iraha

11. Kecap pananya pikeun nanyakeun jumlah atawa harga nyaeta …
a. Kumaha
b. Timana
c. Sabaraha
d. Kunaon

12. …. Na naon dijieuna cocooan ieu teh mang ?
a. Nu
b. Ti
c. Ka
d. Di
  
13.  Tanda baca nu biasa digunakeun pikeun negeskeun atawa nuduhkeun, nyaéta / tanda...
a. panyeluk
b. pananya
c. titik dua
d. tanda kurung

14.Tanda titik dua digunakeun pikeun..
a. parentah
b. nuduhkeun paguneman
c. pananya
d. ngurungan kecap penting

15.Kecap barang nyaeta…
a. kecap nu nuduhkeun suasana
b. kecap nu nuduhkeun kaayaan hiji wilayah
c. kecap nu nuduhkeun kaayaan alam
d.kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang

16. Naon ngaran parabot dumasar kana gambar !
a. boboko
b. aseupan
c. hihid
d. ayakan

17. Gambar di handap sok disebut …
a. dingkul
b. babakul
c. boboko
d. aseupan

18. Bagéan bewara nu mere informasi pikeun batur disebut....
a. kop surat
b. pamuka bewara
c.  eusi beware
d. panutup bewara

19.Kalimah di handap nu bener tanda bacana …
a. Bareng yu, indit ka sakolana.
b. Pék bacakeun sakali deui ku hidep!
c. Baca ku hidep ? 
d. Bade kamana pak.

20. Sinta: “ … timana pak ?”
       Bapak : “ Ieu nembe ti kantor pos.”
kecap nu cocog pikeun ngeusian titik-titik nyaéta...
a. Uih
b. Wangsul
c. Mulih
d. Geus

21. Dian : “……………….”
Agus : “panginten pami énjing mah tiasa.”
Kalimah nu cocog pikeun ngeusian titik-titik nyaéta...
a. Bade uih moal?
b. Iraha angkatna ?
c. Urang ameng ka bumi Dadan!
d. 

22. Paribasa nu miboga harti, pribumi kaèléhkeun ku sémah, nyaéta…
a. Ceuli lentaheun
b. Kudu tungkul ka jukut, tanggah kasahandapan
c. Jati kasilih ku junti
d. Bonteng ngalawan kadu

23. Si eta mah meni sok agul ku payung butut, karuan liburan ge tara. Harti paribasa nu di déngdékeun nyaéta...
a. JaIma taya boga tapi mindeng nyaritakeun kabeungharan na
b. Jalma nu boro-boro liburan sibuk waé gawé
c. Jalma nu tara boga duit jeung eweuh kahayang
d. Jalma nu hoream ulin-ulina

24.Ayakan mah tara meunang kancra, hartina..
a. Jalma taya boga tapi mindeng nyaritakeun kabeungharan na
b. Tabeat nu hese di robah na
c. Usaha leutik mah moal meunangkeun hasil nu gede
d. Mikahayang hiji hal nu teu mungkin

25. Gambar di handap ngaranna...
a. Bonang
b. Kacapi
c. Rebab
d. Angklung

B. Eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban anu bener!

26. Gambar ieu sok disebut ….


27. Gambar ieu sok disebut …


28. Pun rama nuju gegeber nganggo ….


29. Pun biyang nuju masak di ….

30. Ulah macem-macem jeung si eta mah, sok wanian jiga ……. ngalawan kadu.

31. Kade ah ulah ulin jeung si eta, si eta mah ceuli lentaheun, sok resep ngadengeken  ………. batur.

32.Wa Elan damel na di PMI, PMI nyaeta ………
33. Nami [isi ku tanda baca)  Emiliasari Fajrin
       Alamat [isi ku tanda baca:] Cijati, Pusaka Indah

34. Pek ayeuna ku hidep regeupkeun [isi ku tanda baca]

35. Bade angkat ka mana bah [isi ku tanda baca]

C. Pigawe pananya- pananya di handap sing bener   

36. Sebutkeun 7 (tujuh) parabot nu sok aya di dapur ! 
Jawab:

37. Sebutkeun 7 (tujuh) parabot nu biasa aya di kamer!
Jawab: .

38. Naon nu dimaksud kop surat?
Jawab:

39. Naon nu dimaksud eusi bewara?
Jawab :

40. Gambarkeun krangka beware!
Jawab :

Apabila anda ingin mendownload soal UAS/AS SD Bahasa Sunda Kelas 4 semester 2 secara utuh, silahkan klik link download di bawah ini :

Download Soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2 (WORD)
Download Soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2 (PDF)

Post a Comment for "Soal dan Jawaban UAS/PAS SD Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2"