40 contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda SD Kelas 3 Semester 2 plus Jawabannya

40 contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda SD Kelas 3 Semester 2 ini dapat dijadikan sebagai ajang latihan sebelum menghadapi soal UAS/PAS sebenarnya. Pelajaran Bahasa Sunda merupakan mata pelajaran muatan lokal bagi sekolah yang berada di bawah dinas pendidikan provinsi Jawa Barat.

Meskipun menjadi bahasa ibu warga masyarakat Jawa Barat, namun bahasa Sunda seringkali tidak dikuasai atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa SD, karena sejak kecil bahasa yang dipakai yaitu bahasa nasional Indonesia.
baca juga : kumpulan contoh soal uas/pas sd kelas 1

Bahasa nasional memang harus dikuasai dan diterapkan, namun itu tidak membuat bahasa daerah dilupakan. Oleh karena itu dengan adanya mata pelajaran Bahasa Sunda, siswa SD khususnya siswa SD kelas 3 tetap memiliki kemampuan dalam berbahasa sunda.

Untuk menilai kemampuan siswa dalam menangkap materi pelajaran bahasa sunda tingkat SD kelas 3, maka pada akhir semester selalu diadakan Ujian Akhir Semester (UAS) atau sekarang dikenal dengan Penilaian Akhir Semester (PAS). 

baca juga : Kumpulan soal UAS/PAS/UKK terbaru !


Ujian akhir semester kelas 3 semester 2 berisi materi tentang kalimat perintah, persamaan kata, lawan kata,kalimat tanya dan lainnya. Untuk mengetahui kemampuan siswa SD kelas 3 semester 2 maka kami bagikan 40 contoh soal UAS/PAS kelas 3 semester 2 Bahasa Sunda plus kunci jawaban.

40 soal UAS/PAS Bahasa Sunda ini dapat didownload dalam bentuk file word sehingga mudah bagi para pengajar untuk mengedit ulang sesuai kebutuhan. Bagi siswa SD kelas 3 soal BAhasa Sunda ini dapat dijadikan ajang latihan untuk mengerjakan soal UAS/PAS Bahasa Sunda yang sebenarnya.

Berikut contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda dan jawabannya :

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling benar.

Kalinci Jeung Domba

Jaman baheula, di hiji leuweung aya kelinci keur nyatuan bangun anu ponyo naker. Keur kitu, torojol domba adu datang.
Nempo aya kelinci keur nyatuan, pok domba adu teh nyarita. “Kelinci, maneh mah ari nyatu rampus, ari awak leutik bae. Asa cumah dahar unggal poe ge ukur meakkeun jukut bae, ceunah”.
“Naha kudu kumaha ari awak kuring? Apan iyeuh lintuh!” tembal kelinci. “Dasar goreng milik bangsa maneh mah, dikadarkeun boga awak teh ukur sagede kitu! Yeuh tempo kuring, awak jangkung badag, tanduk ranggaek!
Bangsa careuh, ajag, oray, moal waraneun ngaganggu ka kuning mah! Coba ka maneh, boro-boro maung, anak ucing wanieun nekuk!” ceuk domba adu mani adigung pisan.

1. Saha wae tokoh dina dongeng di luhur.
a. kalinci jeung oray
b. domba jeung kancil
c. kalinci jeung domba
d. kalinci jeung kancil

2. Domba dina dongeng di luhur ngabogaan sifat..
a. adigung
b. medit
c. sarakah
d. males

3. Dongeng di luhur kaasup dongeng
a. legenda
b. fabel
c. buhun
d. mistis

4. Rumah sakit teh pinuh ku .... demam berdarah
a. pasen
b. besuk
c. obat
d.dokter

5. Kecap panyawat sarua hartina jeung kecap.
a. pasen
b. katarajang
c. panyakit
d. vaksin

6. Buruan teh mani  ....  teu aya runtah salambar-lambar acan
a  bala
b. beresih
c. lening
d. resik

7. Lamun miceun runtah kudu kana
a. walungan
b. solokan
c. buruan
d. tempat runtah

8. Kakawih mah sok dilagukeun ku
a. aki-aki
b. rumaja
c. barudak
d. kolot

9. Di handap ieu anu mangrupakeun contoh kakawihan nyaeta.
a. oray-orayan
b. sakadang peucang
c. sakadang kuya
d. sasatoan

10. Wanci ... Aki Ahmad geus indit ka sawah.
a. rumangsang
b. carangcang tihang
c. manceran
d. sareupna

11. Kadaharan nu dijieunna tina sampeu, dieusian oncom tuluy digoreng ngaranna
a. cireng
b. cilok
c. misro
d. combro

12. Kadaharan khas Garut nyaeta...
a. tahu
b. pempek
c. dodol
d. nagasari

13. Cireng mah biasana dijeun tina
a. tipung beas
b. aci sampeu
c. ketan
d. tipung tarigu

14. Nyieun papais biasana di
a. seupan
b. goreng
c. bakar
d. tumis

15. Ayeuna rea jajanan anu ngabahayakeun kasehatan.
Rea sarua hartina jeung
a. saeutik
b. beresih
c. kotor
d. loba

16. Dihandap ieu anu mangrupa kalimah parentah nyaeta
a. cing pangnyieunkeun cikopi!
b. kumaha cara nyieun cikopi teh?
c. geuning mani amis cikopi teh
d. Farid keur nyieun cikopi

17. Digawe babarengan pikeun kaperluan umum ngaranna
a. kerja rodi
b. kerja bakti
c. kerja paksa
d. musyawarah

18. Pakakas nu sok dipake pikeun ngagali taneuh nyaeta....
a. kored
b. pacul
c. singkup
d. pengki

19. Lamun urang rek ngagali atawa nyungkalkeun taneuh make…
a. kored
b. pacul
c. singkup
d. pengki

20. Atuh barudak ge sok ngagugu.
Kecap saharti tina kecap ngagugu nyaeta
a. ngalawan
b. ngariksa
c. nurut
d. mawa

21. Dina leubeut kantong.
Kalimah pananya tina kalimah pangjawab di luhur nyaeta.
a. Saha jenengan teh?
b. Di mana bumi anjeun teh?
c. Di mana meser buku teh?
d. Di mana nyimpeun buku teh?

22. …… jenengan teh?
Kecap pananya anu cocok pikeun kalimah pananya diluhur nyaeta.
a. kamana
b. kumaha
c. iraha
d. saha

23. Patempatan anu lega, ayana di tengah-tengah kota nyaeta...
a. alun-alun
b. kompleks
c. kebon
d. sawah

24. Unggal poe Neni sasapu di …
a. balong
b. kebon
c. buruan
d. alun-alun

25. Urutan gambar dihandap ieu sangkan jadi carita anu luyu nyaeta …
a. 1-2-3-4
b. 4-3-2-1
c. 4-1-3-2
d. 4-1-2-3

II. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

26. Dina dongeng fabel, anu jadi palaku utama biasana mangrupa …

27. Sato nu kulit awakna belang hideung jeung bodas nyaeta …

28. Umar geus kungsi ningali rupa-rupa sasatoan di …

29.     Oray-orayan
    Luar leor ka sawah
    Entong ka sawah

Kalimah anu bener pikeun ngalengkeupan kakawihan di luhur nyaeta....

30. Sakola teh kudu jucung, tepi ka lulus. Kecap saharti tina kecap jucung nyaeta…

31. Pikeun miara kabersihan awak, unggal poe kudu …

32. Jukut diburuan diberesihan ku …

33. Kadaharan asakan anu loba caina sok disebut …

34. Neundeun ….. kudu dibungkus atawa ditutupan.

35. Patempatan nu dipake melak rupa-rupa tutuwuhan disebutna...

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat!

36. Tuliskeun sing jentre bahan naon wae anu dipake pikeun nyieun angen lodeh jeung kumaha  
       cara nyieunna’
       Jawab :

37. Prak jieun paragraf nu eusina nyaritakeun ngeunaan kaayaan atawa kajadian anu aya dina gambar di handap ieu?

       Jawab :

38. Jieun hiji puisi ngeunaan usum panen !
      Jawab:


39. Tuliskeun tilu kalimah pananya jeung kalimah parentah!
      Jawab :

40. Hasyim boga kabiasaan miceun runtah dina walungan.
Prak ku hidep jieun kalimah pikeun ngajak sareng mamatahan Hasyim sangkan ngarubah kabiasaanna miceun sampah di walungan!
    Jawab :

Demikian 40 contoh soal UAS/PAS SD Kelas 3 Semester 2 Mata Pelajaran Bahasa Sunda. Semoga bermanfaat. Keep learning and sharing.

Untuk mendapatkan soal yang lengkap berikut gambar dan kunci jawabannya klik link di bawah ini : download Contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda plus kunci jawaban.

1 comment for "40 contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda SD Kelas 3 Semester 2 plus Jawabannya"

Post a Comment