35 Contoh Soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Masdinko.com-Posting kali ini akan menginformasikan Contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD semester 1, setelah sebelumnya membagikan contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda untuk kelas 4 dan 5 SD Semester 1.

Bagi siswa kelas 6 SD yang sebentar lagi akan lulus dan meneruskan sekolah ke sekolah menengah pertama, momen UAS/PAS tiap semester menjadi momen yang penting untuk menorehkan prestasi akademik yang baik, sehingga dapat masuk ke sekolah yang diharapkan.

Ketika sudah waktunya pelaksanaan UAS/PAS siswa kelas 6 SD pasti berharap dapat mengerjakan soal-soal UAS Bahasa Sunda dengan baik dan benar. Namun sebelumnya, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya siswa kelas 6 sering membaca materi bahasa sunda kelas 6 dan berlatih mengerjakan soal UAS/PAS Bahasa sunda agar lebih siap dalam menjawab soal yang sebenarnya.

Nah bagi siswa kelas 6 SD yang sedang mencari contoh soal bahasa sunda kelas 6 sd semester 1, kami bagikan informasinya di postingan ini. Bentuk soalnya berupa pilihan ganda dan essay (uraian). Materi bahasa sunda yang diujikan diantaranya tentang kecap rarangken, kecap basajan dan lainnya.

35 Contoh Soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Demikian postingan tentang 35 contoh soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 1 berdasarkan kurikulum terbaru. Semoga bermanfaat. Keep learning and sharing.

Untuk lebih jelasnya berikut kami bagikan contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda SD Kelas 6 Semester 1.     

Baca sing taliti!
 

KAI KABOA

      Saha nu apal kai kaboa? Kai kaboa nya eta ngaran salah sahiji tangkal nu ayana di Cikabodasan – Sancang. Istilah kaboa tina asal kecap “boa-boa” anu ditujukeun kana hiji tempat. Kabeneran di eta tempat loba tangkal kai anu ngajajar, rupa, jeung jangkungna meh sarua.
      Kana eta kai kaboa aya oge anu nyebut kai panca warna, kai seureuh wulung, jeung kai hanjuang koneng. Tina sababaraha ngaran kaboa, anu kiwari aya di leuweung Sancang nya eta kaboa wulung. Rupana bodas jeung beureum. Bodas aya dina warna kaina, sedeng beureum aya dina warna geutahna. Upama eta kai dikadek, bakal kaluar geutah anu rupana beureum siga getih.
      Luyu tur pantes mun eta kai kabao jeung leuweung Sancangna dimumule ku urang balarea. Dipiara jeung dijaga kalastariannana.
Dirope ku Ki Bangbang tina: 10 Folklor Desa Sancang

I. Jawab pananya di handap sing jentre!

1. Di Wewengkon kabupaten naon ayana leuweung Sancang?
2. Kai kaboa asup kana bagean tatangkalan. Sebutkeun ku hidep tilu ciri nu mandiri tina tatangkalan!   
3. Sok disebut naon wae ngaran kai kaboa teh?
4. Naon bedana kai kaboa jeung kai sejenana?
5. Naon sababna urang kudu ngamumule jeung miara leuweung?

II. Cakra (x) jawaban anu pang benerna!

1. Kecap di handap ngagunakeun rarangken –ar-, kajaba ....
a. galambar                                                          
b. barudak                                                           
c. aracan
d. aramis

2. Kecap di handap ngagunakeun rarangken –al-, kajaba ....
a. aralus                                                               
c. lalendo
b. arapal                                                               
d. lalieur

3. Ulah sok (kasep) jadi lalaki teh!
Kecap kasep kuduna ditulis ....
a. gumasep                                                          
b. karasep                                                            
c. kumasep
d. kasep-kasep

4. Cara nulis rarangken –in- di handap ieu bener, kajaba ....
a.   sinerat                                                              
b.   sinatria                                                             
c.   tinulis
d.   binatu

5. Yudi mah junun pisan mancen tugas teh.
Kecap jejem saharti jeung kecap ....
a.   jujur                                                                       
b.   jejem                                                                
c.   sigep
d.   tanginas  

6. Caritaan di handap mibanda harti injeuman, kajaba ....
a.   Ulah ngeupeul ngahuapan maneh atuh!         
b.   Tong parasea ari jeung dulur atuh, Jang!        
c.   Murid salikur mah tangtu kageroh atuh!
d.   Hayu urang dengkek, si Jatnika euy!

7. Kalimah anu nuduhkeun rupa-rupa barang nya eta ....
a.   gumbira jeung sedih ngajadi hiji                     
b.   Jalan raya ka Singaparna rata                          
c.   sarah bawa palid mani patoleksak  
d.   hayam jago raong kongkorongok

8. “Ceu, abdi moal tiasa ka uleman, margi aya pamengan.”
    Caritaan di luhur ngebrehkeun rasa ....
a. panasaran                                                        
c. kabingung
b. teu purun                                                         
d. katugenah

9. Jalma anu rajin maca buku tangtu ....
a.   loba kanyaho                                                   
b.   weruh sadurung winara                                   
c.   jadi kutu buku
d.   bakal kotokeun

10. Sanggeus aya program ... kiwari gunung Galunggung jadi hejo deui.
a.   reformasi                                                         
b.   reurbanisasi                                                     
c.   reboisasi
d.   reorganisasi

11. Nuduhkeun ngaran barang tina bahan anu dijieunna, kajaba ....
a.   minyak kalapa                                           
b.   minyak wijen                                             
c.   minyak jalantah
d.   minyak sereh

12. Pagawean ngalarapkeun iptek dina kahirupan sapopoe nya eta ....
a. nyangu make raiskuker                             
b. ngaliwet make kastrol                               
c.   mais peda dina hawu
d.   nipung beas dina lulumpang

13. “Basajan pisan dangdanan Mang Jalil teh, Nyai!”
Kecap basajan mibanda harti ....
a.   sopan                                                         
b.   sederhana                                                  
c.   rudin
d.   mahiwal

14. Jaman ayeuna loba pabrik ngagunakeun mesin canggih.
Kecap dina kalimah di luhur nu kaasup kana istilah industri nya eta ....
a.   jaman, mesin, jeung canggih                     
b.   ngagunakeun, mesin, jeung canggih         
c.   geus, ngagunakeun, jeung mesin
d.   pabrik, mesin, jeung canggih         

15. Najan sakumaha beuratna oge moal burung kabawa.
Kalimah nu saharti jeung caritaan di luhur nya eta ....
a. sakumaha beuratna oge tangtu kabawa    
b. sakumaha beuratna oge tara kabawa
c. sakumaha beuratna oge moal kabawa      
d. sakumaha beuratna acan tangtu kabawa

16. Tentara koalisi tuntas naklukeun Irak.
Kecap dina kalimah di luhur nu asalna tina basa deungeun nya eta ....
a. tentara                                                       
b. koalisi                                                        
c. tuntas
d. naklukeun

17. “Punten wae Ceu, nyarios sareng pun nini mah kedah rada tarik, margi ....
a. anjeunna parantos goblog                         
b. inyana geus kurang denge                         
c. inyana geus torek pisan
d. anjeunna parantos kirang dangu

18. “Neng Devi teh kedah getol ngapalkeun, margi rada kirang.”
 Maksud kecap rada kirang dina caritaan di luhur nya eta ....
a. calakan                                                      
b. rapekan                                                      
c. bodo
d. pinter

19. Jalma nu hayang kapuji
      dieuleuh-euleuh ku batur
      kaasup jalma takabur
      ........................................
      Pupuh di luhur nya eta ....
a. Wirangrong                                               
b. Maskumambang                                        
c. Asmarandana
d. Dangdanggula

20. Rarata heula taneuhna, sangkan ... nu rek dipake nipung teh cicingna tambleg.
a. halu                                                           
b. jubleg                                                        
c. hawu
d. coet

21. Sabab suwung ku ..., kapaksa badarat wae ka lembur teh.
a. tutumpakan                                               
b. ditumpakan                                               
c. katumpakan
d. patumpak-tumpak

22. Kalimah nu ngagunakeun istilah leumpang, kajaba ....
a. Kang Iwan ngungkug.                              
b. Angkat ngagandeuang.                             
c. Ngaraas teh sing ati-ati, Jang!
d. Ngiciprit mapay jalan satapak.

23. Kuring amprok jeung manehna di lembur singkur.
      Kecap amprok mibanda harti ....
a. kasampak                                                  
b. paanggang                                                 
c. kaayaan
d. papanggih

24. Kecap nu ngagunakeun rarangken sa-, nya eta ....
a. salaki                                                         
b. sampeur                                                     
c. sakodi
d. sangray

25. Kalimah di handap ngagunakeun rarangken pa-, kajaba ....
a. “Tong hayang paloba-loba, atuh!”           
b. “Wah, mani parahul-rahul kitu!”              
c. “Pakarangan teh mani lega!”
d. “Najan pateterean oge, bageur!”

26. Kang Mahdi rek mugar imah.
Caritaan di luhur nuduhkeun pagawean anu ....
a. geus dipigawe                                           
b. moal dipigawe                                           
c. keur dipigawe
d. acan dipigawe

27. Bupati nandeskeun, yen hirup basajan hade pisan.
Jejer caritaan di luhur nya eta ....
a. Bupati                                                       
b. nandeskeun                                               
c. hirup
d. basajan

28. “Piraku teu kabedag meuli buku pangaji sarebu-rebu acan!”
Kecap teu kabedag mibanda harti ....
a. teu boga                                                    
b. teu kaduga                                                
c. teu hayang
d. teu ingeuh

29. Caritaan di handap ngagunakeun kecap panambah, kajaba ....
a.  Antep wae sina indit sorangan                  
b. Waktu balik ti sakola hujan poyan            
c. Unang oge rek milu maca sajak
d. Tambah deui sanguna Ceu Isah!

30. Caritaan di handap ngagunakeun kecap panganteur pagawean, kajaba ....
a. Inyana ngan regot bae nginum                  
b. Gebut labuh kana leutak, hing ceurik        
c. Peletak diteke satakerna
d. Euleuh-euleuh, aya kasebeleun

III. Eusian sing merenah!

1. Sagalak-galakna macam, tara ...........

2. Punten wae tuang teh teu aya pisan rencangna, mung ukur ........

3. Mangga linggih heula ka saung butut, jabi deuih ..........

4. Saalus-alusna barang ti loak, moal ..................

5. Jalma nu mibanda sifat ............................ sok ngaku kana kasalahan dirina.

Post a Comment for "35 Contoh Soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru"