20+ Soal Bahasa Sunda Kelas 4 SD UTS Semester 1 Terbaru

Masdinko.com-Tak terasa saat ini anak-anak dan adik-adik kita akan menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS) atau UTS semester 1. Persiapan menghadapi  PTS semester 1 pasti sudah mulai dilakukan seperti membaca kembali materi yang telah diajarkan guru, menjawab latihan soal yang belum diselesaikan dan juga berlatih menjawab soal dari tahun sebelumnya.

Masdinko pada posting kali ini akan membagikan contoh soal PTS Bahasa Sunda kelas 4 SD semester 1 (ganjil). Terdapat hal-hal baru padaa contoh soal bahasa Sunda kali ini yaitu adanya variasi soal yang biasanya hanya ada pilihan berganda dan essay (isian), sekarang ditambah dengan model baru yaitu model soal dengan jawaban lebih dari 1, dan menjodohkan antara soal dan jawaban.

Pelajaran bahasa sunda meskipun bahasa nya sering digunakaan oleh sebagian besar anak-anak didik, namun seringkali masih mengalami kesulitan dalam menerapkannya secara baik dan tepat. Oleh karena itu pelajaran Bahaasa sunda masih diperlukan terutama untuk jenjang sekolah dasar dan menengah pertama.

20+ Soal Bahasa Sunda Kelas 4 SD UTS Semester 1 Terbaru

Bahasa yang merupakan produk kebudayaan dapat dijaga kelestariannya apabila generasi muda selanjutnya masih tetap menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibat perkembangaan teknologi dan lainnya, bahasa daerah mulai terpengaruh yaitu enggannya generasi muda menggunaakan bahaasa daerah sendiri, karena mungkin dari awalnya tidak diperkenalkan oleh orang terdekatnya.

Adanya pelajaran bahasaa sunda di sekolah setidaknya dapat menjadi panduan bagi generasi muda yang masih anak-anak untuk dapat menggunakan bahasa Sunda secara baik dan benar.

Contoh soal bahasa sunda kelas 4 SD semester 1 ini berisikan bahasan mengenai kata sinonim (persamaaan kata), kata antonim (lawan kata), kata berawalan dan berakhiran, kata sambung, soal cerita pendek dan lainnya. Beberapa soal dilengkapi dengan gambar dan terdapat juga variasi soal menjodohkan.

Contoh soal Bahasa Sunda SD kelas 4 semester 1 ini dapat dijadikan sebagai latihan menjawab soal bahasa sunda kelas 4 SD semesster 1, semakin banyak berlatih siswa akan terbiasa dan lebih siap dalam menghadapai soal yang sesungguhnya.

Silahkaan untuk membaca dan mengerjakaan soal  PTS bahasa sunda SD Kelas 4 semester 1 di bawah ini.

A. Cakra (X) huruf a, b, c, atawa di handap ieu pikeun jawaban nu bener!

1. Upami aya PR nu rada sesah Umar sok naroskeun ka Téh Aisyah. Kecap sesah sarua hartina jeung kecap ….
a. gampil
b. bagja
c. babari
d. hésé

2. Badami sarua hartina jeung ….
a. pitulung
b. gering
c. musyawarah
d. béja

3. Amir dianteurkeun balik ku Ali. Kecap dianteurkeun dina kalimah di luhur, ngagunakeun rarangkén ….
a. di-
b. di-eun
c. di-keun
d. keun

4. Aminah diajak ulin ku Uwa na ka Jakarta. Kecap diajak dina kalimah di luhur, ngagunakeun rarangkén ….
a. di-eun
b. di-
c. di- keun
d. -keun

5. Usman diuk dina korsi.Nu asup kecap pangantét dina kalimah di luhur nyaéta ….
a. Usman
b. diuk
c. dina
d. korsi

B. Contréng (v) dina pilihan jawaban anu leres. Hidep tiasa milih langkung ti hiji jawaban anu leres!

Pék baca carpon di handap ieu!
Sono ka nu jadi Lanceuk6. Rahma masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun opat taun, wastana Téh Khadijah. Téh Khadijah the sakolana kelas 2 SMP. Téh Khadijah di sakolana pintér, loba babaturan nu raresepeun. Di bumi ogé Téh Khadijah mah rajin, boh bébérés, boh mantuan masak ibu. Ibadahna ogé getol. Rahma sareng Téh Khadijah bobona sakamar, nyimpen bukuna ogé saerak duaan. Pami aya PR nu rada sesah Rahma sok naroskeun ka Téh Khadijah.


6. Sifat Khadijah dina carpon di luhur nyaéta ….
Males
Pinter
Getol ibadah
Jorok
Rajin
Koret

7. Dawuh Rosululloh Muhammad SAW, “Sing saha baé jalmana anu migawé hiji kahadéan, ku Gusti Alloh bakal diganjar sapuluh tikel.” Kacaturkeun dina hiji mangsa, Siti Fatimah Zahra putra Kangjeng Nabi, geureuha Sayidina Ali bin Abi Thalib teu damang. Henteu kersa pisan barang tuang, ngaleueut gé langka. Pikahariwangeun rama katut carogéna. Tapi Sayidina Ali hantem wé ngagelendut garwa supaya keresa barang tuang.Para palaku dina carita di luhur nyaéta ….

Siti Fatimah Zahra
Abu bakar
Rosululloh Muhammad SAW
Siti Khadijah
Ali bin Abi Thalib
Zahra

8. Pék baca Sajak di handap ieu!Sajak Ngudag Cita-cita Karya KustianNeuteup pinuh sumangetNgajalankeun kahirupan ieuSanajan pinuh ku cocobaPikeun ngahontal hiji cita-citaNeuteup pinuh ku harepanPikeun ngahontal sahiji impénDina ngawujudkeun hiji kahayangPikeun mangsa hareup anu gumilangNgan hiji harepan anu kuring cekelSarta niat kasucian dina jero hetéLengkah pinuh ku kayakinanPikeun ngudag hiji cita-citaSanajan jauh ti tinggurilapna hartaMoal eureun kuring ngudag cita-cita. Dina sajak di luhur, unsur-unsur nu aya dina sajak nyaéta ….

judul
carita
tema
amanat
galur
pelaku

9. Di handap ieu nu kaasup tutuwuhan nu aya di sabudeureun bumi, nyaéta ….

jawer kotok
tangkal Buah
jagong
bayem
terong
tangkal cau
kembang ros

10. Di handap ieu kalimah paménta, nyaéta ….

Ema, punten nyuhunkeun buah na hiji!
Usman, cikan nambut pulpen. Wios teu?
Bu, Ahmad tiasa nambut buku!
Mir, punten eta pangnyandakeun kantong!
Hidép hayang kueh ti Umar.

C. Pasangkeun patarosan ieu sareng jawaban anu leres!


11. Pék ku hidep jodokeun kecap saharti jeung sinonim na!
 
a. nyalsé
b. nempo
c. salilana
d. bohong

salawasna
rinéh
Wadul
nénjo


12. Pék ku hidep jodokeun rarangkén di-keun jeung kalimahna nu bener!

a. Panto dibukakeun ku Ema
b. Aisyah dianteurkeun uih na ku Bibi
c. Baju dipoékeun ka luar ku Tétéh

poé
buka
anteur
poé
buka
anteur


13. Pék ku hidep jodokeun ngaran tutuwuhan jeung mangfaatna!

obat paru-paru basah
obat kencing manis
obat imun tubuh
obat batuk

Temulawak
Jahé
Jawér kotok
Bawang bodas


14. Pék ku hidep jodokeun kecap nu pangantet jeung kalimah nu bener!

Ali ngajakan Omar balanja ka Bandung
Peuyeum Bandung dijieunna tina sampeu
Aminah mah bageur siga indungna
Zaid jeung Abdul keur ngusep di walungan

siga
jeung
ka
tina

15. Pék ku hidep jodokeun kalimah pamenta jeung gambar nu merenah!
 


D. Eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban nu singget!

Prak baca carpon di handap ieu nu judulna Surat keur Bapa Panulis Iskandarwasid
Da puguh jalma leutik bapa kuring mah, nya waktu maot téh nu ngalanteurkeunana ogé jalma-jalma laleutik deui waé. Jeung teu loba, tapi bangun ariklas. Cuhcih nu nguruskeun pasaran, lapor ka lingkungan, nu nyusur taneuh, na motong papan pipadungeun, manguruskeun piboéheun téh éstu tanpa pamrih. Mu téa mah maranéhna ngararepkeun buruh asa piraku, da puguh kaayaan kolot kuring téh geus nembrak. Di gowok nya buntut nya ngupung kitu bet piraku aya araheun.Peutingan sabada dikurebkeun pa RT datang, duaan jeung ketua seksi dana kematian. Panjang ngobrolna mah jeung indung kuring téh, kumaha wé ilaharna ka nu tas kapapatenan. Tapi ari maksud na mah ngan milu prihatin wé cenah ti kadang warga saérté. Barang rék balik manéhna téh nyodorkeun duit, dibungkus ku keretas, dikarétan.Kaciri da bungkusna teu buni, geus lalusuh, da puguh meunang ngumpulkeun ti tatangga-tatangga wé, papada jalma teu boga. Tuluy sasalaman jeung indung kuring. Ka kuring gé, ka budak tara-tara ti sasari maké ngajak sasalaman. “Kadé Jang, siang junun sakola téh,” pokna. “boga pangarti mah sugan wé hirup téh moal ripuh-ripuh teuing. Geus kelas sabaraha ayeuna téh?” kuring unggeuk kawas nu heueuh.

16. Carita nu judulna “Surat keur Bapa” nyaritakeun ….

17. Nu nulis carita di luhur nyaéta ….
 
18. Nyiruan di tulungan ku ….

19. Paninggaran di sereud ku ….

20. Manfaat jahé kanggo kasehatan, nyaéta…..


E. Jawab pananya di handap ieu ku jawaban nu écés tur jéntré!

21. Jieun kalimah tina kecap-kecap di handap ieu! ?diajar ?dibaca dibawa

22. Pék caritakeun tutuwuhan anu aya dina gambar ieu! Tataan heula ngaran, kaayaan, jeung mangfaatna! Terus caritakeun pedaran na kalayan ringkes!


23. Sebutkeun 5 tutuwuhan nu aya di sabudeureun sakola!

24. Pék jieun kalimah dumasar gambar di handap ieu! Gunakeun kecap pangantét anu bener!  
 
25. Pék Jieun 3 kalimah pamenta!   

Post a Comment for " 20+ Soal Bahasa Sunda Kelas 4 SD UTS Semester 1 Terbaru"