Contoh Soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD semester 1 Terbaru

Masdinko.com-Contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD Semester 1 yang kami posting kali ini. Biasanya pada bulan Desember berdasarkan kalender akademik Sekolah Dasar diadakan Ujian akhir Semester (UAS) atau sekarang dikenal dengan Penilaian Akhir Semester (PAS).

Bahasa Sunda termasuk mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar di provinsi Jawa Barat karena merupakan muatan lokal. Adanya mata pelajaran Bahasa sunda turut membantu dalam melestarikan budaya Sunda yang saat ini sudah terkikis akibat perkembangan zaman.

Mapel Bahasa Sunda diajarkan sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama. Meskipun jam pelajaran di sekolah sebentar namun setidaknya anak didik tetap dapat mengenal dan mempraktekan berbahasa sunda yang baik dan benar.

Bahasa Sunda merupakan bahasa ibu orang suku Sunda, namun seringkali karena faktor lingkungan dan pergaulan Bahasa Sunda minim digunakan, dominannya menggunakan bahasa Indonesia. Yang terbaik yaitu generasi muda bisa menggunakan bahasa indonesia dan juga bahasa ibu/daerahnya sehingga ragam bahasa di tanah air tetap dapat dilestarikan.

Contoh Soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD semester 1 Terbaru

Bagi siswa didik yang duduk di kelas 5 SD yang akan menghadapi Ujian semester Bahasa Sunda Semester 1, agar mendapatkan hasil ujian yang memuaskan, sebaiknya juga berlatih soal-soal Bahasa Sunda agar lebih siap dalam mengerjakan soal yang sebenarnya nanti.

Untuk membantu siswa kelas 5 SD yang akan mengerjakan soal UAS/PAS SD Bahasa Sunda Semester 1, Masdinko bagikan secara gratis contoh soal-soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD Semester 1 berdasarkan kurikulum 2013 terbaru.

Bentuk soal UAS/PAS Bahasa Sunda ini yaitu pilihan ganda dan uraian, dengan materi yang diujikan diantaranya menjawab berdasakan bacaan, bahasa serapan dari bahasa Indonesia dan lainnya. Selain untuk anak didik, soal-soal bahasa sunda ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi guru dalam membuat soal-soal bahasa Sunda.

Berikut ini Contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD Semester 1        


Demam Berdarah

Sani      : “Wilujeng siang, Bu Dokter!”
Dokter  : ‘Wilujeng siang’
Ardi      :  Nepangkeun Bu, wasta abdi Ardi. Abdi sareng rerencangan kenging  pancen ti sakola
                 kedah ngawawancara ibu, ahli kasehatan
Sani      : “Pami abdi Sani”
Dokter  : “Nya. Mangga atuh kalebet!”
                 Nepangkeun ibu teh Dokter Kusmayanti.”
Sani      :  “Abdi sareng rerencangan gaduh pancen, pancen na mah ngawawancara Ibu
                 perkawis demam berdarah
Dokter : “Mangga atuh urang kawitan. Kieu barudak demam berdarah teh hiji panyawat
               endemik nu gampil narekabna. Diakibatkeun ku reungit aedes aegypti.
               Rupina belang coreleng, biasana nyocona teh beurang, ieu reugit teh bahaya
               kacida. Margi lian ti hirup di tempat kotor, tiasa oge hiruf di tempat nu bersih
Ardi     : “Kumaha ciri-cirina jalmi nu katerap demam berdarah teh?
Dokter : “Ciri-cirina demam, salesma, batuk, rieut, nyeri otot, utah-utahan.
              Upami tos parna sok disarengan ku keluaran getih, tina sabulu-bulu atawa  mimisan
      
Dicutat tina
Pangrumat Basa Sunda
Pikeun murid kelas V


I. Cakra (X) aksara A, B, C, dan D diharepeun jawaban anu bener!

1. Bagian bacaan di luhur ka asup conto tina  . . . .
A. Biantara                    
B. Puisi
C. Prosa                
D. Wawancara

2. Jéjér pangjetre/poko-poko caritaan tina bacaan di luhur nyaéta . . . .
A. Ciri-ciri panyakit bahaya
B. Demam berdarah panyakit nu bahaya gampil nerékabna
C. Ngawawancara Dokter Puskesmas
D. Pentingna kasehatan di lingkungan

3. Anu jadi narasumber dina bacaan di luhur nyaéta . . . .
A. Ardi                    
B. Sani     
C. Dokter    
D. Sakola

4. Panyawat Demam Berdarah téh diakibatkeun ku . . . .
A. Reungit malaria            
B. Reungit aedes aegypti
C. Laleur
D. Beurit

5. Kecap sawandana/sinonim tina kécap nepangkeun nyaéta . . . .
A. Ningalikeun                
B. Nyoncokeun
C. Ngenalkeun                
D. Ngawartoskeun

6. Pangmeulikeun béas ka warung
Tanda baca anu bener keur kalimah di luhur nyaéta . . . .
A. ?            
B. :
C. ;                        
D. !

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 7 dugi ka no. 9

Pa Odi teh pacabakanana dagang kadaharan. Isuk-isuk dagang bubur ayam. Pasosoré dagang nasi goreng. Dagang na téh maké roda didorong            

7. Palaku dina carita di luhur nyaéta . . . .
A. Ayam                     
B. Pa Odi
C. Roda                
D. Nasi goreng

8. Kalimah pananya di handap ieu cocok luyu jeung carita di luhur iwal ti . . .
A. Naon pacabakan Pa Odi teh?        
B. Iraha Pa Odi dagangna?        
C.   Kumaha cara dagangna?
D.   Jeung saha dagangna?

9. Pa Odi pacabakanana dagang kadaharan
Pacabakan hartina . . . .
A. Dicabakan                
B. Pagawean
C. Didagangkeun            
D. Panyabaan

10. Bubur ayam nyaéta . . . .
A. Bubur béas keur parab hayam.    
B. Bubur béas kabeuki hayam.
C. Bubur sésa parab hayam.
D. Bubur béas nu dicampur daging hayam.

11. Di rohangan kelas V barala. Pamanggih hidep tina pasoalan bieu nyaéta . . . .
A. Antepkeun wé da geus biasa barala!
B. Kelas nu sok barala nyababkeun diajar kurang marenah
C. Kaayaan sakola barala tanggung jawab panjaga
D. Urang mah rek diajar lain nguruskeun kelas nu barala

12. Kécap nu kasaup serepan tina basa Indonesia nyaéta . . . .
A. Kapala, penting, pangumuman    
B. Banjir, ngalongok
C. Dahar, sare, nyarios
D. Barita, bakar, ajenan

13. Sakitu beunghar Pa Karta mah cap jahé pisan. Cap jahé hartina . . . .
A. Loba kebon jahé            
B. Beuki kana jahé            
C. Medit tara barang béré
D. Pépéréngkélan kawas jahé

14. Resa, bala-bala téh didahar kabéh? Dasar . . . .
A. Si aspal                
B. Si rewog                 
C. Si paser
D. Si jalak harupat

15. Wartawan  : . . . .
     Pa Odi       : “Panghasilan abdi dina sasasihna teutangtos
     Pananya anu luyu keur ngalengkepan wawancara di luhur nyaéta . . . .
A. Di mana icalan anu hasilna ageung?
B. Kanggo naon panghasilan, Bapak téh?
C. Sabaraha panghasilan Bapa sasasihna icalan bubur?
D. Di kasahakeun panghasilan Bapa, tiap sasihna?

16. Kalimah di handap nu merenah keur ngawawancara atlet sepak bola nyaéta . . . .
A. Kumaha cara miara domba téh?
B. Kumaha ciri-cirina jalmi nu katerap demam berdarah téh?
C. Tos sabaraha kali akang meunangkeun kajuaraan sepak bola?
D. Tos sabaraha lami akang icalan bola?

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 17 sareng 18

Sabada ngabsen, Pa Bukhori ngawulang perkara silih ajenan jeung sasama jalma. Saur Pa Bukhori “Silih ajenan sareng rerencangan di kelas, atanapi di sakola kalebetna kana tatakrama”. Ari tatakrama téh rupi-rupi. Aya tatakrama dina nyarios, dina tuang, waktos natamu jeung nu sanesna deui. Tatakrama teh peryogi dina hirup kumbuh sadidinten, margi ku ayana tatakrama urang bakal silih ajenan.

17. Eusi tina bacaan  di luhur nyaeta nyaritakeun . . . .
A. Pa Bukhori ngawulang sabada ngabsen.
B. Perkara silih ajenan jeung sasama jalma.
C. Ari tatakrama teh rupi-rupi.
D. Tatakrama teh peryogi dina hirup kumbuh di lembur.

18. Rupi-rupi tatakrama anu ditataan dina bacaan di luhur nyaéta . . . .
A. Tatakrama leumpang, tatakrama nyarios, tatakrama saré
B. Tatakrama nyarios, dina tuang, waktos natamu
C. Tatakrama dijalan, dikelas, disakola
D. Tatakrama dina hirup kumbuh

19. Karangan anu eusina ngagambarkeun hiji hal atawa barang ku caritaan disebut karangan . . .
A. Deskripsi                
B. Argumentasi
C. Eksposisi             
D. Narasi

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 20

Delman jeung beca téh kaasup alat patalimarga anu masih aya di lingkungan urang. Alat patalimarga delman kaasup alat patalimarga tradisional.

20. Hartina alat patalimarga nyaéta alat . . . .
A. Tranportasi                 
B. Silaturahmi                 
C.   Komunikasi  
D.   Sanitasi

21. Bacaan anu nyaritakeun délman, kaasup . . . .
A. Narasi                    
B. Argumentasi                 
C. Dekripsi
D. Persuasi

22. Anu kudu diperhatikeun waktu urang macakeun puisi  nyaeta di handap ieu iwal ti . . . .
A. Sora jeung lentongna            
B. Rengkakna, paroman
C. Ngalenyepan     
D. Gambar nu aya dina sajak

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 23

Dititik dirasa-rasa
Lembur kuring teh teuing ku endah
Upluk aplak pasawahan
Matak betah tumaninah

23. Eusi puisi di luhur ngebrehkeun kaayaan
A. Perasaan urang            
B. Kaayaan lembur kuring         
C. Kasedihan haté kuring
D. Indit ti lembur

(1) Rakit dijieunana tina sababarah awi nu parayang nu dijajar-jajar
(2) Ngaran alatna patalimarga teh rakit
(3) Situ bangendit katelahna ku kaendahan jeung kaasrian alamna
(4) Cara ngajalankeunnana ku nojerkeunawi panjang kana jero situ
(5) Di Situ Bagendit urang bisa tumpak salah sahiji alat patalimarga tradisional

24. Runtuyan kalimah nu merenah supaya jadi paragraf logis tina kalimah di luhur nyaéta . . . .
A. 5, 3, 2, 4, 1                
B. 5, 3, 4, 2, 1                 
C.   3, 5, 1, 2, 4
D.   3, 5, 2, 1, 4

25. Oki jeung lanceukna rek ngusep di situ bagendit
Kalimah anu luyu jeung bener ejahanana nyaéta . . . .
A. Oki jeung lancekna rek nguseup di Situ Bagendit
B. Oki jeung lancekna rek nguseup di situ bagendit
C. oki jeung lancekna rek nguseup di situ Bagendit
D. oki jeung lancekna rek nguseup di Situ Bagendit

II. Eusian titik-titik di handap ieu!

26. Jalma anu ngajentrekeun atawa mere katerangan dina wawancara disebut . . . .

27. Mesin cuci tombolna aya tilu siki
Nu kasup kecap bilangan dina kalimah di luhur nyaéta . . . .

28. Mang Eki meuli sapi salikur
Kécap sapi ka asup conto kécap . . . .

29. Sadidinteun teh kedah hirup . . . upama wae di bumi teu kenging rantuy anggoan kedah ditilepan
Kécap nu merenah pikeun ngalengkepan caritaan di luhur nyaéta . . . .

30. Barudak kelas lima ari teu aya guru téh gandeng kawas jogjog . . . .

31. Kécap dokter, disuntik jeung vitamin, kaasup conto istilah . . . .

32. Pupuh mijil, wirangrong jeung balakbak, kaasup pupuh . . . .

33. Mesat kapung putra sang Arimbi
Guru lagu jeung guru bilangan tina baris kahiji pupuh mijil nyaéta . . . .

34. Bakat ku geus capé tas olah raga kuring  . . . we saré

35. Numawi abdi ngintun  serat  téh, ngawartosan minggu payun abdi bade wangsul kumargi sakola peré.
Kalimah di luhur kaasup bagian . . . surat

III. Jawab pananya di handap ieu!
36. Naon wae nu kudu ditangtukeun samemeh urang rék wawancara
...............................................................................................................................

37. Deskripsi gambar nu aya dihandap ieu!

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
38. Peuting eta téh murid SD. Bojongsoang 1 rék pariknik ka Taman Sapari di Bogor. Ngahaja arindit téh subuh, ngarah datangna ka anu dijugjug isuk-isuk
Jieun 2 kalimah pananya tina paragraf di luhur!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

39. Poé ahad isuk-isuk, dhafa jeung eki jalan-jalan ka tegallega. balikna meuli goréng bala-bala jeung cireng, ari nu dagangna téh pa sandi, tatangga dhafa di dayeuhkolot.
Salin carita di luhur sarta benerkeun ejahanana!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

40. Tulis kalimah utama tina paragraf di handap!
Pasar biasana jadi tempat pamungpungan jalma. Katingalina ku urang hareurin, rarupek, barau jeung barécék. Di pasar modél kieu ramé ku nu rebut tawar. Pasar modél kitu disebutna pasar tradisional.

Post a Comment for "Contoh Soal UAS PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD semester 1 Terbaru"