20 Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1 Terbaru

Masdinko.com-Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah suku Sunda yang berada di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Bahasa Sunda banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Jawa Barat. Untuk melestarikan penggunaan bahasa sunda yang baik dan benar, dalam pendidikan sekolah dasar, Pendidikan Bahasa Sunda dimasukan sebagai muatan lokal.

Bahasa Sunda diajarkan sejak Sejak sekolah Dasar kelas 1 sampai dengan kelas IX Sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini bertujuan agar para generasi muda khususnya masyarakat Sunda dapat melestarikan kekayaan budaya nasional yaitu Bahasa Sunda dengan menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar.

20 Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1 Terbaru

Realitanya saat ini penggunaan Bahasa Sunda yang baik di kalangan generasi muda semakin menurun, mereka lebih sering berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sehingga tutur kata Bahasa Sunda yang baik terlupakan. Khawatirnya apabila kondisi ini dibiarkan, Bahasa Sunda  menjadi bahasa yang asing di telinga generasi muda Sunda nantinya.

Untuk semester 1 kelas 3 SD, Kisi-kisi bahasan Bahasa Sunda yaitu meliputi pupuh pucung, kecap rundayan, kecap rarangken, kecap panyaram, penggunaan tanda baca yang benar, kecap saharti (sinonim), kecap sabalikna (antonim), kecap rajekan dwimurni, kecap parentah, dan lainnya.

Contoh soal PAS Bahasa Sunda Kelas 3 semester 1 ini sudah berdasarkan Kurikulum terbaru 2013, karena sebagian besar sekolah sudah menggunakannya. Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1 ini dilengkapi juga dengan kunci jawaban soal Bahasa Sunda PAS Kelas 3 Semester 1 di bagian akhir postingan ini.

Latihan Soal PAS Kelas 3 Bahasa Sunda ini dapat dijadikan sebagai ajang latihan mengerjakan soal Bahasa Sunda Kelas 3 sebelum mengerjakan soal yang sebenarnya. Selain itu, hasil dari mengerjakan latihan soal Bahasa Sunda ini setidaknya bisa menjadi evaluasi pemahaman siswa terhadap materi soal Bahasa Sunda.

Contoh Latihan  soal PAS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1                 

A. Pilihlah huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling tepat!

1. Guru lagu jeung guru wilangan dina baris ka opat nyaéta . . . .

 Regepkeun Pupuh Pucung di handap !

Hayu Batur urang diajar sing suhud
Ulah lalawora
Bisi engke heunteu naek
Batur seuri urang sumegruk nalangsa

Mangka inget tatakrama sopan santun
Tanda jalma iman
Nyarita jeung amis budi
Da basa mah lain barang anu mahal

a. 12-u
b. 6-a
c. 8-é
d. 12-a

2. Kecap rundayan N- jeung M- nu bener iwal ti . . . .
a. paké – maké
b. pénta – ngénta
c. jieun – nyieun
d. beuli – meuli

3. Imah kuring jeung imah Budi mah jauh. Kecap jauh maké rarangken hareup pa- jadi . . . .
a. pajarauh
b. jauh
c. pajauhan
d. pajauh

4. Kecap panyaram nu saluyu jeung gambar dihandap ieu nyaéta . . . .

a. ulah lalajo tipi deukeut teuing!
b. ari diajar ulah hareupeun tipi!
c. cing atuh sing sopan!
d. ari barang dahar ulah bari nangtung atuh, teu sopan

5. Regepkeun caritaan di handap! Dunya atawa bumi alam téh dibagi dua, nyaéta laut jeung darat. Gunung, pasir, tegal, bukit jeung séjénna kaasup kana bagian darat. Sabagian deui nyaéta laut. Kitu deui, usum (musim) di urang aya dua, nyaéta usum halodo jeung usum hujan. Dina caritaan di luhur, musim di Indonesia aya . . . .
a. hiji
b. dua
c. tilu
d. opat

6. Usum hujan biasana di bulan September nepi ka Marét jeung usum halodo mah antara Marét atawa Juni nepi ka Sepember. Usum halodo nyaéta usum di tempat atawa daerah tropis. Dina usum halodo, hujan teh langka pisan malah teu aya. Indonesia ngalaman usum halodo. Usum halodo, biasana sok dijadikeun bulan rejeki pikeun nalayan. Caritaan di luhur ngajelaskeun usum . . . .
a. hujan
b. halodo
c. paceklik
d. nyambut

7. dimana jalan R E Martadinata téh Kalimah nu bener dina ngagunakeun tanda titik jeung tanda tanya nyaéta . . . .
a. dimana jalan R. E. Martadinata téh
b. Dimana jalan R E Martadinata téh?
c. Dimana jalan R. E. Martadinata téh
d. Dimana jalan R. E. Martadinata téh?

8. Kecap saharti tina kecap soson-soson nyaéta . . . .
a. nyalsé
b. enya-enya
c. rajin
d. wanian

9. Kalimah nu cocog pikeun ngalengkepan paguneman di handap ieu nyaéta . . . .

 

a. Jang, urang ka kantin yu?
b. Mel, urang lalayangan yu?
c. Mel, urang ulin badminton yu?
d. Jang, urang ulin badminton yu?

10. Hayam jago mah kong-korongok. . . . . . . . . . . . nu ngeuncar geuwat ampihkeun. Kecap rajekan dwimurni tina kecap hayam di luhur, nyaéta . . . .
a. Hahayaman
b. Hayam-hayaman
c. Hayam-hayam
d. Hayaman-hayaman

11. Si Utsman mah make jam leungeun teh di leungeun kenca gening! Kecap sabalikna tina kenca, nyaéta . . . .
a. katuhu
b. handap
c. kandel
d. pendék

12. Barudak . . . pas bebentengan di lapang. Kecap nu cocog pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaéta . . . .
a. silihsangka
b. silihrérét
c. silihgenti
d. silihudag

13. Ibu guru . . . ka sakola. Basa hormat anu saluyu pikeun ngelengkepan kalimah diluhur nyaéta . . . .
a. indit
b. miang
c. angkat
d. mios

14. Pak, geura . . . heula! Basa hormat anu saluyu pikeun ngelengkepan kalimah diluhur nyaéta . . . .
a. tuang
b. dahar
c. emam
d. nyatu

15. Kalimah parentah nu saluyu jeung gambar nyaéta . . . .

 
a. Ulah leumpang di jalan!
b. Ulah miceun runtah padu wae!
c. Gancang balik, sik kasorean!
d. Ulah ulin di jalan!

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat, tepat, dan jelas!

16. Susun kecap dihandap sangkan jadi kalimah nu bener!
 
17. Jieun kalimah make kecap ‘musim hujan’!
18. Kunaon siga nu sedih. Kunaon siga nu . . . . sinonim (kecap saharti) tina kecap sedih nyaéta...
19. Buku kumpulan sajak téh meni kandel. Ari buku ummi meni . . . . kieu. Kecap sabalikna tina kandel nyaéta . . . .

20. . . . . Pa Yudi angkat ka Jakartana? Kecap pananya nu hade nyaéta . . . .

Post a Comment for "20 Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1 Terbaru "