Contoh Soal UAS/PAT Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013 Terbaru

Masdinko.com-Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 6 SD atau soal PAT (Penilaian Akhir Tahun) Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 masih menjadi salah satu mata pelajaran muatan lokal yang diujikan bagi sekolah-sekolah di daerah Jawa Barat.

Bahasa Sunda merupakan salah satu kebudayaan dari Jawa Barat namun saat ini sering kita lihat banyak anak-anak yang asli dari daerah Jawa Barat namun tidak bisa berbahasa Sunda. Fenomena ini terjadi salah satunya karena sejak kecil tidak dibiasakan berbahasa Sunda oleh orang tua maupun keluarganya.

Untuk tetap melestarikan budaya bahasa Sunda, pelajaran Bahasa Sunda diajarkan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak dapat berbahasa Sunda.

Seperti mata pelajaran lainnya, setiap akhir semester, diadakan UAS atau PAT Bahasa Sunda. Pada posting kali ini kami akan membagikan contoh soal UAS/PAT Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2.

Materi yang diujikan pada soal PAT Bahasa Sunda SD Kelas 6 Semester 2 ini diantaranya tentang biografi, kalimat perintah, babasan, kecap serepan, kecap panyarek, tanda baca, kalimah kritikan dan sebagainya.

Contoh Soal UAS/PAT Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013 Terbaru

Adanya soal PAT Bahasa Sunda Kelas SD Semester 2 ini diharapkan siswa dapat berlatih menjawab soal Bahasa Sunda sebelum menghadapi soal Bahasa Sunda pada saatnya ujian. Contoh soal PAT Sunda ini dilengkapi juga dengan Kunci Jawaban soal UAS/PAT Bahasa Sunda SD Kelas 6 Semester 2 pada bagian bawah postingan.

Selain siswa yang dapat memanfaatkan contoh soal Bahasa Sunda kelas ini untuk berlatih, juga bermanfaat buat para guru bahasa Sunda sebagai referensi dalam membuat soal bahasa Sunda SD Kelas  semester 2.

Demikian postingan contoh soal UAS/PAT Bahasa Sunda SD Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi Terbaru, semoga bermanfaat.      

Contoh Soal PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) Bahasa Sunda SD Kelas 6 Semester 2

A.Bere tanda cakra (X) hareupeun aksara a, b, c, atawa d anu dianggap jawaban paling bener!

1. Wacana anu eusina nyaritakeun ngeunaan kahirupan ngeunaan kahirupan hiji jalma, ilaharna mah tokoh atawa inohong anu sukses dina kahirupanana disebutna …
a. otobiografi
b. monobiografi
c. biografi
d. bibliografi

2. Dihandap ieu abu heunteu ka asup kana kalimah parentah, nyaeta …
a. Ade geura ibak !
b. mah, nyuhunkeun kue !
c. aduh, sampean abdi titajong !
d. urang, mios ayeuna, yu !

3. saenggeus ulangan teh meuni ngarasa jongjon. Babasan anu cocok jeung kalimah di luhur nyaeta …
a. asa bucat
b. asa tenang
c. asa bucat bisul
d. legah lugina

4. ragam hormat jeung saluhureun kecap gering nyaeta …
a. rieut
b. auh
c. teu damang
d. udur

5. ragam hormat jeung sorangan kecap poho nyaeta …
a. hilap
b. lali
c. poho
d. teu nyaho

6. babasan bodo alewoh hartina …
a. bodo pisan
b. bodo tapi daek tatanya
c. bodo tapi katotoloyoh
d. bodo lantaran kedul

7. dihandap ieu kecap serepan tina basa Arab, iwal …
a. abdi
b. abu
c. apel
d. akal

8. di handap ieu anu teu kaasup kana istilah tehnologi, nyaeta …
a. haseup
b. kulkas
c. parabola
d. satelit

9. dihandap ieu rupa-rupa wawancara, iwal …
a. wawancara wartawan
b. wawancara panalungtikan
c. wawancara lamaran gawe
d. wawancara tugas sakola

10. lamun dagangan teu payu teh disebutna …
a. ngeumbreuk
b. diretur
c. rugi
d. bistelan

11. Cai eueut tėh lamun hayang tiis mah kudu disimpen dina …
a. tėrmos
b. kulkas
c. lomari cai
d. lomari

12. …… disintreuk ku Udi. Kecap barang anu merenah keur ngeusian titik-titik dina kalimah di luhur nyaeta ....
a. bal
b. kaleci
c. kewuk
d. panggal

13. Dihandap ieu anu lain seni budaya sunda, nyaeta ….
a. angklung
b. barengreng
c. calung
d. tari lilin

14. Anu ka asup kecap panyarėk, nyaeta …
a. mangga ka lėbet, pa!
b. muga-muga urang sadaya lulus!
c. wan, nambut pamupus!
d. teu Kėnging ameung di dinya!

15. di handap ieu kalimah pananya anu eusina nanyakeun kaayaan, nyaeta …
a. ku Naon pa guru teu sumping ?
b. naha Budi teu sakola, nya ?
c. kumaha damang, pa?
d. sabaraha pangaosna, Pa ?

16. saha nu teu ngerjakeun PR Tanda baca dina kalimah di luhur nyaeta ngagunakeun ....
a. titik (.)
b. koma (,)
c. tanda penyeluk (!)
d. tanda Tanya (?)

17. Rupina cariosan ti pribados dicekapkeun sakitu bae; nyuhunkeun dihapunten anu saageung- ageungna, hatur nuhun kana sagala perhatosannana. Kalimah di luhur mangrupa ... tina biantara.
a. panutup
b. eusi
c. bubuka
d. salam bubuka

18. Kecap babasan pikeun jalma anu sombong nyaeta ....
a. gede hulu
b. hampang birit
c. panjang leungeun
d. hampang leungeun

19. Di handap ieu nu mangrupakeun kecap nu patali jeng papakean nyaeta ...
a. lomari, kasur, korsi
b. mobil, motor, sapeda
c. panci, kawali, tetenong
d. kabaya, kameja, piyama

20. "Rupina sakitu anu tiasa ....... dina ieu kasempetan. Hapunten bilih aya cariosan anu teu sapabodos, nyuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna."Kecap anu saluyu pikeun ngesian titik-titik di luhur nyaeta ....
a. didugikeun
b. diharepkeun
c. dipaparkeun
d. diomongkeun

B. Pek jawab pananya di handap ku jawaban anu bener!

21. Jieun hiji kalimah kritikan pikeun nu sok miceun runtah ka walungan! *

22. Tuliskeun contoh kalimah panutup dina biantara! *

23. Tuliskeun tilu kecap kaayaan ukuran !

24. Tuliskeun tilu alat di imah nu hurungna make listrik ! *

25. Namina Amanda Lestari, alamatna di blok Salasa RT 05 RW 04 Kelurahan Majalengka Wetan, budakna pinter karesepna maca jeung nulis sarta getol ngaji ka masjid. Manehna dilahirkeun di Bandung tanggal 14 Maret 2007, jenengan ramana pa Danu Miharja, mun geus gede manehna hayangjadi dokter. Geura Eusian formulir di handap ieu nu saluyu jeng pedaran di luhur anu isina Wasta, agama, wanoja/ pameget, tempat tanggal lahir, cita-cita, padumukan.

Kunci Jawaban Soal PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) Bahasa Sunda SD Kelas 6 Semester 2

1. C
2. C
3. C
4. C
5. A
6. B
7. C
8. A
9. D
10. C
11. B
12. B
13. B
14. D
15. C
16. D
17. A
18. A
19. D
20. A

B.
21.
22.
23.
24.
25.

Post a Comment for "Contoh Soal UAS/PAT Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013 Terbaru"